TWITTER
912 300 787Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 MadridE-mail: fetave@fetave.es

DECRET 93/1986, de 20 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims d'infrastructura en els allotjaments turístics.

El nou marc de la legalitat urbanística, així com la modificació d'altres ordenaments sectorials, han deixat obsoletes una part de les disposicions que ordenaven la intervenció i el control administratiu respecte la infrastructura dels allotjaments turístics en els municipis costaners i en els anomenats territoris d'ús turístic preferent. També s'ha produït, en algun cas, una innecessària duplicació de tràmits, amb els consegüents perjudicis de cost per als interessats i les mateixes administracions actuants.

És, per tant, necessari avui sincronitzar l'actuació dels diferents organismes administratius i garantir al mateix temps uns serveis bàsics comuns a tots els establiments d'allotjament turístic.

Vist el que estableix el Decret 100/1984, de 10 d'abril, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, a proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Els projectes que acompanyin les sol·licituds de llicències d'obres per a la construcció i l'ampliació d'establiments d'allotjament turístic a Catalunya hauran de preveure les instal·lacions necessàries per disposar dels serveis bàsics en les condicions mínimes que s'enumeren a continuació:

1 Subministrament d'aigua potable.

El subministrament d'aigua potable haurà d'abastar l'establiment amb un volum mínim de 150 litres per plaça i dia. En els casos que el subministrament provingui d'una xarxa d'abastament general, l'establiment haurà de disposar d'uns dipòsits d'acumulació amb capacitat mínima de 150 litres per plaça. Quan l'abastament provingui d'altres mitjans, la capacitat dels dipòsits haurà de ser de 300 litres per plaça. Quan es disposi dels dos tipus de subministrament, la capacitat dels dipòsits haurà de ser proporcional als mínims fixats. Els dipòsits d'acumulació hauran de ser accessibles per efectuar-hi les neteges de fons i les desinfeccions periòdiques que siguin necessàries i hauran de disposar també d'aparells per a la cloració automàtica de l'aigua.

2 Subministrament d'energia elèctrica.

Els establiments hauran de disposar d'una connexió elèctrica de baixa tensió o bé una derivació d'alta tensió que permeti uns nivells d'electrificació d'acord amb el que estableixen el reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries. Els accessos, els vials, els jardins, els estacionaments i les zones exteriors d'ús comú estaran degudament il·luminades i la xarxa de distribució elèctrica haurà d'estar totalment soterrada. A tots els endolls d'ús públic se n'indicarà el voltatge i l'amperatge.

3 Evacuació d'aigües residuals.

L'evacuació d'aigües residuals s'efectuarà a través de la xarxa general de clavegueres de la població, previ compliment de les condicions tècniques necessàries sobreabocament dels efluents. En cas que no existeixi una xarxa general, o que l'existent no tingui la capacitat suficient per recollir el volum generat per l'establiment, aquest s'haurà de fer càrrec de les despeses de construcció o adequació de la xarxa general de clavegueres, d'acord amb el que preveu la legislació urbanística, o bé haurà de disposar d'un sistema de depuració pròpia adequat al volum dels abocaments, a les seves variacions e stacionals i a les característiques del medi receptor dels abocaments, d'acord amb els criteris que en cada cas determini l'organisme competent. En cap cas l'abocament d'aigües residuals al medi no es podrà realitzar sense prèvia depuració.

4 Recollida i tractament de deixalles.

La recollida de deixalles dins els establiments i el seu emmagatzematge s'haurà de realitzar de manera que no quedin a la vista ni produeixin olors. Amb aquest fi, s'haurà de disposar d'atuells hermètics i amb la capacitat suficient, col·locats en un sol nivell, situats per al seu emmagatzematge, fins al moment de la recollida diària, en habitacles destinats només a aquest fi i ubicats al més lluny possible de les dependències on es trobin els aliments i de les destinades a allotjament. Aquests habitacles hauran de disposar de ventilació permanent i estar dotats de bonera. En cas que no existeixi servei públic de recollida de deixalles, l'establiment haurà de comptar amb els mitjans adequats per a la seva recollida i per al transport diari fins a l'eliminació final, mitjançant un procediment eficaç i autoritzat que en garanteixi la desaparició.

5 Estacionaments.

Cada establiment disposarà d'uns espais destinats a estacionament de vehicles, d'extensió suficient d'acord amb les reserves que fixin les normes urbanístiques o les ordenances d'edificació d'aplicació en cada municipi. Els estacionaments no podran estar situats, en cap cas, a més de 200 metres de l'entrada principal de l'establiment. Aquestes obligacions no afectaran els establiments de càmping.

6 Mesures tendents a la supressió de les barreres arquitectòniques.

En el disseny i en l'execució de les vies, els espais lliures, la construcció interior i el mobiliari de tots els establiments de càmping, i els hotelers de més de 50 places, s'haurà de donar compliment al que estableix la vigent normativa de la Generalitat de Catalunya sobre supressió de barreres arquitectòniques.

Article 2

Acabades les obres i les altres operacions d'instal·lació i equipament dels establiments, quan se sol·liciti del corresponent Servei Territorial de Comerç, Consum i Turisme l'autorització d'obertura en la forma reglamentària establerta per a cada tipus d'allotjament, serà necessari presentar el projecte, la llicència d'obres i una certificació lliurada pel facultatiu director de les obres en la qual, explícitament, s'acrediti l'adequació de l'obrarealitzada al projecte original, a les condicions incorporades en l'acord d'atorgament de la llicència d'obres i als serveis mínims bàsics assenyalats en aquest Decret. Així mateix, s'haurà de presentar un certificat municipal que acrediti la conformitat amb el sistema d'eliminació de deixalles proposat, o bé que l'establiment disposarà d'aquest servei públic.

Article 3

En tots els casos la Direcció General de Turisme comunicarà a l'Ajuntament competent la concessió de les autoritzacions d'obertura d'establiments.

Disposició final

Única

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 1986

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Bigatà i Ribé

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Narcís Oliveras i Terradas

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE)
Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 Madrid Tel.: 912 300 787 E-mail: fetave@fetave.es
Copyright © 2013 - Pipeline Software. Todos los derechos reservados. Web desarrollada por Pipeline Software