TWITTER
912 300 787Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 MadridE-mail: fetave@fetave.es

ORDRE de 22 de gener de 1992, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

Amb la publicació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, es van establir els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings. La finalitat de l'Ordre esmentada era substituir l'Ordre de 14 d'abril de 1982, per adaptar els requisits d'instal·lació i funcionament d'aquests tipus d'establiments turístics a una situació més actual a fi de millorar-ne la qualitat.

Transcorreguts gairebé cinc anys, l'experiència acumulada ha posat de manifest la necessitat de modificar l'article 18, que fa referència a la capacitat d'allotjament, i adequar-lo al màxim a la realitat actual i a les finalitats perseguides per aquest Departament d'aconseguir cada vegada una major qualitat dels establiments turístics i dels serveis que ofereixen, motius pels quals cal rebaixar, a fi de determinar la capacitat dels càmpings, el nombre de persones per unitat d'acampada que establia l'Ordre d'11 de juliol de 1986 i deixar sense efecte la tolerància màxima del 20% que permetia l'esmentada normativa.

Per aquest motiu i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 18 de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings, que queda redactat de la manera següent:

"Capacitat d'allotjament."

"A efectes del càlcul de la capacitat d'allotjament d'un càmping en places es multiplicarà per 2,5 el nombre total d'unitats d'acampada. Els decimals dels resultats fraccionats compten com una plaça sencera".

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de gener de 1992

Lluís Alegre i Selga

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE)
Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 Madrid Tel.: 912 300 787 E-mail: fetave@fetave.es
Copyright © 2013 - Pipeline Software. Todos los derechos reservados. Web desarrollada por Pipeline Software