TWITTER
912 300 787Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 MadridE-mail: fetave@fetave.es

ORDRE de 24 de juliol de 1991, de modificació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

Amb la publicació de l'Ordre d'11 de juliol de 1986, es van establir els requisits per a la instal·lació i el  funcionament dels càmpings. La finalitat de l'Ordre esmentada era substituir l'Ordre de 14 d'abril de 1982 per adaptar els requisits d'instal·lació i funcionament d'aquests tipus d'establiments turístics a una situació més actual a fi de millorar-ne la qualitat.

Transcorreguts gairebé cinc anys, l'experiència acumulada ha posat de manifest la necessitat de revisar l'article 10 referent al subministrament d'aigua potable i adequar-lo al màxim a la realitat actual, atès que cada vegada hi ha més zones que reben aigua a través d'una xarxa municipal.

Per aquest motiu, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 10.2 de l'Ordre esmentada, que queda redactat de la manera següent:

"10.2 Tots els càmpings, abans d'iniciar la temporada turística o en tot cas un cop l'any, acreditaran mitjançant un certificat de l'ajuntament corresponent que l'aigua de l'establiment prové d'una xarxa municipal. En cas contrari hauran d'acreditar la potabilitat de l'aigua mitjançant un certificat del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Sense aquests requisits previs el càmping no podrà iniciar la temporada o la continuïtat de funcionament".

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 1991

Lluís Alegre i Selga
Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE)
Calle Miguel Ángel, 1. Duplicado. 28010 Madrid Tel.: 912 300 787 E-mail: fetave@fetave.es
Copyright © 2013 - Pipeline Software. Todos los derechos reservados. Web desarrollada por Pipeline Software